SUSCHEM CZ 2016 - 2019

Dne 4. 5. 2016 byla v rámci OP PIK - Spolupráce - Technologické platformy, podána žádost o pokračování podpory činnosti SUSCHEM CZ v období let 2016 - 2019. V rámci již schváleného projektu SusChem III, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007182 je hlavním cílem zajistit udržitelný rozvoj chemického průmyslu s využitím moderních a ekologicky vhodných technologií s ohledem na aktuální a připravovaný vývoj legislativy a na aktuální trendy v ekonomice, zejména s ohledem na cirkulární ekonomiku. Nástrojem k dosažení tohoto cíle je zapojení českých průmyslových podniků a výzkumných pracovišť do národních a mezinárodních projektů, především pak HORIZONT 2020 a navázání kontaktů na zahraniční pracoviště.
Dílčími cíli SUSCHEM CZ jsou dále:
- Zvyšování konkurenceschopnosti chemického průmyslu v České republice pomocí vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a podnikatelskými inovačními aktivitami v oblasti chemického průmyslu, stimulace a podpora realizace vědecko-technických a inovačních procesů a komerčního využití nových technických řešení.
- Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje.
- Zapojení České republiky do realizace činností Evropské technologické platformy pro udržitelnou chemii následujícími způsoby:
o    průběžné zpracování vize rozvoje sektoru
o    tvorba strategie pro rozvoj moderních technologií v dlouhodobém horizontu (strategická výzkumná agenda, SVA)
o    vypracování aktualizovaného programu strategického výzkumu (implementační akční plán, IAP)
o    iniciování a provádění vědecko-technických výzkumů a projektů
o    spolupráce při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit
o    monitorování výzkumných aktivit v rámci ČR i EU
o    inicializace a spolupráce při formulaci společných výzkumných záměrů a projektů

Další články...

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95