Stanovy SUSCHEM CZ

Stanovy České technologické platformy pro udržitelnou chemii

 

§ 1 Název a sídlo

 

1.  Název v české řeči zní: „Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (ve zkratce “SusChem ČR”), v anglické řeči zní: „Czech Technology Platform for Sustainable Chemistry“.

2.  Sídlo SusChem ČR je Praha.

3. Činnost SusChem ČR pokrývá celé území České republiky, především území České republiky mimo hlavní město Prahu.

 

§ 2 Poslání

 

Posláním SusChem ČR je fungovat především jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností v oblasti chemie a chemického průmyslu. Za tímto účelem SusChem ČR podporuje základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj; podporuje šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; podporuje organizace působících ve prospěch rozvoje chemického průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit, včetně aktivit směřujících k ochraně životního prostředí a zlepšování pozitivního vnímání chemického průmyslu a procesu chemických výrob.

Posláním SusChem ČR je rovněž podpora a prosazování zájmů sektoru chemického průmyslu v oblasti národní i Evropské legislativy.

 

§ 3 Předmět činnosti

 

Za účelem splnění svého poslání bude SusChem ČR rozvíjet především následující činnosti:

1.  Zapojení se do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy pro udržitelnou chemii a to převážně způsobem:

a.       vypracování dokumentů Strategické výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu v sektoru chemie

b.      zpracování vize rozvoje chemického sektoru

c.       návrh strategie pro zavádění moderních chemických technologií

d.      spolupráce s dotčenými subjekty při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit

 

2.Zvyšování konkurenceschopnosti českého hospodářství v oblasti chemického průmyslu.

3.  Vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti chemie prostřednictvím iniciace a provádění vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení.

4.   Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v sektoru chemie.

5.   Podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce v sektoru chemie.

 

§ 4 Základní zásady činnosti

 

1. SusChem ČR je založen na demokratických principech. Členství v SusChem ČR je dobrovolné. Stanoviska a návrhy SusChem ČR jsou zpracovávány za široké spolupráce členů, kteří se na jejich tvorbě podílí.

2. Rozhodnutí orgánů SusChem ČR, týkající se plnění jejího poslání a způsobu plnění jejího úkolů, mají charakter stanovisek či doporučení.

3. SusChem ČR nezasahuje do vnitřních záležitostí svých členů.

4.Veškerý zisk je zpětně investován do činností popsaných v § 3, nebo do šíření  výsledků SusChem ČR, nebo do výuky;

 

5.Podniky, které mohou uplatňovat jakýkoliv vliv na SusChem ČR, například členové SusChem ČR, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným SusChem ČR.

 

 

§ 5 Právní forma, vznik a zánik SusChem ČR

 

1. SusChem ČR má formu zájmového sdružení právnických osob, řídí se ustanoveními §20f až §20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. O zániku SusChem ČR včetně způsobu likvidace a určení likvidátora rozhoduje valná hromada.

 

§ 6 Členství v SusChem ČR, členské vztahy a zánik členství

 

a. Členství mohou získat:

·   podnikatelské subjekty (osoby zapsané v obchodním rejstříku; osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění; osoby, které podnikají na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů;

·   právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání, např. vysoké školy a jejich organizační složky, sdružení ustavená na základě oborových, profesních nebo regionálních zájmů);

·   právnické osoby sdružující zaměstnavatele nebo podnikatele na základě oborových nebo profesních zájmů,

·   organizační složky státu,

·   jiné instituce zřízené státem

·   jiné právnické osoby

5. Členství vzniká dnem rozhodnutí řídicího výboru SusChem ČR o přijetí na základě přihlášky subjektu. V případě rozhodnutí řídicího výboru SusChem ČR o nepřijetí, je toto rozhodnutí konečné.

6. Člen může vystoupit z SusChem ČR kdykoliv během roku vždy však k datu posledního dne kalendářního měsíce při dodržení podmínky, že vystupující člen zašle nejpozději dva měsíce před tímto termínem své rozhodnutí řídicímu výboru SusChem ČR a vyrovná své závazky vůči SusChem ČR.

7. V případě prodlení s placením příspěvků nebo úhrady závazků od člena za služby, poskytnuté SusChem ČR, delším než tři měsíce, ztrácí člen právo na poskytování služeb SusChem ČR, nerozhodne-li řídicí výbor SusChem ČR jinak.

8. Pokud člen neuhradí příspěvky a závazky za služby poskytnuté SusChem ČR nejpozději do konání termínu řádné valné hromady, ztrácí hlasovací právo na této valné hromadě. Rovněž může řídicí výbor navrhnout valné hromadě vyloučení člena z SusChem ČR, pokud člen nedoloží nejpozději k datu konání řádné valné hromady uhrazení členského příspěvku a služeb poskytnutých SusChem ČR a nerozhodne-li řídicí výbor SusChem ČR jinak.

9. Na návrh řídicího výboru může rozhodnout o vyloučení člena z jiných důvodů valná hromada.

10. V případě ukončení členství jakoukoliv formou nemá člen majetková ani jiná práva vůči SusChem ČR.

11. Členství v SusChem ČR automaticky zaniká, pokud dojde ke zrušení členského subjektu SusChem ČR anebo je-li prohlášen konkurs rozhodnutím příslušného soudu.

 

§ 7 Členské příspěvky, úhrada služeb poskytovaných SusChem ČR a zásady hospodaření

 

1. Člen platí SusChem ČR členský příspěvek a hradí služby poskytnuté SusChem ČR podle “Pravidel pro stanovení výše a platbu členských příspěvků a podílů na nákladech za služby poskytované SusChem ČR svým členům” (dále jen “Pravidla”), schválených na každý kalendářní rok usnesením valné hromady. Členské příspěvky slouží zejména k úhradě nákladů SusChem ČR spojených se zajištěním činnosti SusChem ČR (například jednání valné hromady, orgánů SusChem ČR, reprezentace SusChem ČR, odborné semináře, administrativní činnosti).

2. Majetek SusChem ČR tvoří úhrn aktiv (stálá aktiva, oběžná aktiva a ostatní aktiva přechodná) vedených v účetnictví SusChem ČR, který je kryt vlastními zdroji, cizími zdroji a ostatními přechodnými pasivy.

3. SusChem ČR hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného valnou hromadou na příslušný kalendářní rok.

4. Hospodářský výsledek po zdanění tvoří rozdíl výnosů a nákladů vč. daně z příjmu za zdaňované činnosti dle opatření Ministerstva financí “O postupech účtování”. O způsobu jeho vypořádání rozhoduje valná hromada.

5. Hospodářský výsledek po zdanění lze:

·   ponechat v SusChem ČR jako nerozdělený zisk;

·   použít k vytvoření rezervního Fondu;

·   použít k vytvoření jiných Fondů

6. Hospodářskou ztrátu lze uhradit:

·   z rezervního fondu vytvořeného v minulém rozpočtovém období;

·   z nerozděleného zisku SusChem ČR v minulém období;

O způsobu krytí hospodářské ztráty rozhoduje valná hromada.

7. Běžné hospodaření SusChem ČR se řídí obecně závaznými právními předpisy. Za řádné hospodaření SusChem ČR, vedení evidence, dodržování stanoveného rozpočtu a plnění odvodových povinností odpovídá řídicí výbor.

8. Valná hromada zmocňuje řídicí výbor k rozhodování o úpravách členského příspěvku a úhrad za služby SusChem ČR z mimořádných důvodů od členů (termíny plateb, snížení, případně osvobození od platby).

9. Členové SusChem ČR se mohou dobrovolně rozhodnout o platbě vyšší než stanovené částky ve prospěch SusChem ČR, či o platbě před stanoveným termínem.

 

§ 8 Práva a povinnosti členů ČTP SusChem

 

1. Člen SusChem ČR má právo účasti na valných hromadách a dalších hromadných akcích SusChem ČR. Má právo účastnit se rozhodování o činnosti SusChem ČR. 

2. Člen SusChem ČR má právo prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek SusChem ČR i vyjadřovat se k činnosti orgánů SusChem ČR a celé SusChem ČR.

3. Člen SusChem ČR má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních dokumentů SusChem ČR a podávat návrhy kandidátů pro volby do orgánů SusChem ČR.

4. Člen SusChem ČR má právo se zapojit do činnosti SusChem ČR.

5. Člen SusChem ČR má právo vyžadovat od SusChem ČR přímé poskytnutí či zprostředkování služeb vyplývajících z poslání a předmětu činnosti SusChem ČR.

6. Člen SusChem ČR je povinen řídit se stanovami SusChem ČR, je povinen platit členské příspěvky a faktury za poskytnuté služby ve stanovené výši a ve stanovených termínech a respektovat usnesení valných hromad SusChem ČR.

7. Člen SusChem ČR je povinen prosazovat a vysvětlovat na veřejnosti stanoviska SusChem ČR, pokud vystupuje jménem SusChem ČR.

8. Člen SusChem ČR má právo užívat označení “Člen České technologické platformy proudržitelnou chemii". Člen SusChem ČR má právo používat logo SusChem ČR.

 

§ 9 Vnitřní struktura SusChem ČR

 

Orgány SusChem ČR jsou:

a. Valná hromada

b. Řídicí výbor

c. Kontrolní výbor

 

§ 10 Valná hromada SusChem ČR

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SusChem ČR.

2. Valná hromada

a. rozhoduje o přijetí a změnách stanov;

b. schvaluje počet volených členů řídicího výboru a kontrolního výboru;

c. volí a odvolává volené členy řídicího výboru a kontrolního výboru;

d. schvaluje výroční zprávu SusChem ČR a základní materiály SusChem ČR;

e. schvaluje výsledek hospodaření za uplynulý rok, rozdělení hospodářského výsledku po zdanění, vypořádání ztráty a rozpočet na příslušný kalendářní rok;

f.   rozhoduje o “Pravidlech pro stanovení výše platby členského příspěvku na příslušný kalendářní rok a podílu na nákladech za služby poskytované SusChem ČR svým členům”;

g.  rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu řídicího výboru, kontrolního výboru, nebo členů SusChem ČR představujících alespoň 25 % hlasů;

h.  rozhoduje s konečnou platností o střetu zájmů členů SusChem ČR s postupem SusChem ČR;

i.   rozhoduje o vyloučení člena z SusChem ČR

j.   rozhoduje o zániku SusChem ČR

3.  Řádná valná hromada se koná každoročně, svolává ji řídicí výbor SusChem ČR a řídí ji předseda řídicího výboru, nebo jiný člen řídicího výboru.

4.  Řádná valná hromada může být svolána písemně, nebo elektronicky s tím, že příslušná pozvánka musí být odeslána nejpozději 14 dnů před konáním řádné valné hromady všem členům SusChem ČR.

5.  Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání valné hromady. O otázkách, které nebyly na programu jednání uvedeny, se může jednat jen tehdy, kdy valná hromada s takovým doplňkem vysloví souhlas.

6.  Mimořádnou valnou hromadu svolává řídicí výbor z vlastní iniciativy, z podnětu kontrolního výboru nebo na podkladě písemné žádosti členů představujících alespoň 25 % hlasů. Kontrolní výbor má právo svolat mimořádnou valnou hromadu sám, pokud to kontrolním výborem zjištěné hospodářské skutečnosti odůvodňují.

7.  Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů po přijetí žádosti o její svolání. Ohledně svolání a programu se použijí ustanovení odstavců 4 a 5.

8.  Každá řádně svolaná valná hromada je usnášeníschopná.

9.  O zániku SusChem ČR je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni nebo zastoupeni členové představující dvoutřetinovou většinu hlasů. K platnosti rozhodnutí o těchto otázkách se vyžaduje souhlas nejméně poloviny hlasů na valné hromadě zastoupených.

10.  Rozhodování a volby na valné hromadě se provádějí hlasováním.

11.  Každý člen má 1 hlas.

12. Volby, včetně voleb do řídicího výboru a kontrolního výboru se konají aklamací. V případě, že o to požádá alespoň 50 % přítomných, je nutno provést tajné hlasování.

13.  Na valné hromadě rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

14.  Ze schůze valné hromady je pořizován zápis, který podepisuje předseda řídicího výboru SusChem ČR, v případě jeho nepřítomnosti předsedající valné hromady. K zápisu se přikládá usnesení valné hromady. Zápis s usnesením je dáván na vědomí všem členům SusChem ČR.

15.  Způsob řízení jednání valné hromady je uveden v jednacím řádu, který schvaluje valná hromada.

 

§ 11 Řídicí výbor

 

1.  Řídicí výbor je nejvyšším orgánem SusChem ČR v období mezi valnými hromadami. Řídicí výbor je statutárním orgánem SusChem ČR.

2.  Členy řídicího výboru jsou:

·    členové volení valnou hromadou z řad individuálních členů.

3.  Návrhy na volené členy řídicího výboru valnou hromadou může podávat valné hromadě řídicí výbor i každý člen SusChem ČR.

4.  Funkční období řídicího výboru je tři roky. Opětovné zvolení jednotlivých členů je možné.

5.  Členové řídicího výboru volí aklamací ze svého středu funkcionáře SusChem ČR, tj. předsedu řídicího výboru a místopředsedy řídicího výboru prostou většinou hlasů přítomných. Počet místopředsedů řídicího výboru určuje řídicí výbor. Funkční období je tříleté. Opětovné zvolení je možné.

6.  Člen řídicího výboru odstoupí, pokud přestal vykonávat vedoucí pozici v organizaci, která je členem SusChem ČR anebo na základě vlastní žádosti. Za vedoucí pozici se považuje vrcholová pozice ve výkonném vedení, členství v představenstvu nebo dozorčí radě.

7.  Za takto odstoupivšího člena je řídicí výbor zmocněno kooptovat nového člena. Funkční období kooptovaného člena končí s funkčním obdobím celého řídicího výboru.

8.  Řídicí výbor dále:

a.  rozhoduje o základních otázkách realizace poslání SusChem ČR; vychází přitom z usnesení valných hromad;

b.  předkládá valné hromadě program jednání, návrh výroční zprávy o činnosti SusChem ČR, příp. jiné materiály, které schvaluje valná hromada;

c.  předkládá valné hromadě po projednání v kontrolnímu výboru výsledek hospodaření za uplynulý rok, návrh na rozdělení hospodářského výsledku po zdanění, vypořádání ztráty, návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok a návrh “Pravidel”;

d.  rozhoduje o použití rezervního fondu;

e.  zpracovává a valné hromadě předkládá návrh na volbu nového řídicího výboru a kontrolního výboru;

f.   rozhoduje o střetu zájmů jednotlivých členů SusChem ČR. Toto rozhodnutí může na žádost těchto členů přezkoumat valná hromada.

g.  svolává z vlastní iniciativy, na návrh kontrolního výboru nebo ve smyslu § 10 odstavce 6) mimořádnou valnou hromadu;

h.  rozhoduje o přijetí nových členů SusChem ČR

i.   předkládá valné hromadě návrhy na vyloučení členů SusChem ČR;

j.   rozhoduje o úpravách členského příspěvku a úhradách za služby SusChem ČR z mimořádných důvodů od jednotlivých členů;

k.  rozhoduje o účasti SusChem ČR v nich a o vstupu SusChem ČR do jiných organizací;

l.   rozhoduje o nabývání a pozbývání nemovitého majetku a jeho zatěžování věcnými břemeny nebo zástavním právem.

9.  Rozhodnutí řídicího výboru může být z časových důvodů provedeno per-rollam. V takovém případě se musí vyjádřit všichni členové řídicího výboru a rozhodnutí musí být přijato nadpoloviční většinou. Přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání řídicího výboru.

10.  Jednání řídicího výboru svolává předseda řídicího výboru SusChem ČR, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda řídicího výboru SusChem ČR.

11.   Řídicí výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů řídicího výboru.

12.  Usnesení jsou v řídicím výboru přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů řídicího výboru; v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího. Každý člen řídicího výboru má 1 hlas.

13.  Ze schůzí řídicího výboru je pořizován zápis, který podepisuje předseda řídicího výboru SusChem ČR, popřípadě jím pověřený člen řídicího výboru SusChem ČR. Zápis je doručován členům řídicího výboru.

 

14.   Předseda řídicího výboru SusChem ČR a v jeho nepřítomnosti místopředseda řídicího výboru jedná a podepisuje jménem SusChem ČR ve všech otázkách vyplývajících z plnění poslání SusChem ČR. Tato pravomoc může být delegována v souladu s těmito stanovami, či konkrétním rozhodnutím předsedy, místopředsedy, nebo člena řídicího výboru na člena řídicího výboru, na pracovníky členů SusChem ČR, nebo na jiné osoby.

15.   Předseda řídicího výboru SusChem ČR a v jeho nepřítomnosti místopředseda řídicího výboru, předkládá řídicímu výboru a kontrolnímu výboru výsledky hospodaření SusChem ČR, návrh rozpočtu SusChem ČR, návrhy na rozhodnutí řídicího výboru související s posláním SusChem ČR, další materiály potřebné (vyžádané) pro práci řídicího výboru SusChem ČR, návrhy na rozdělení hospodářského výsledku, krytí ztráty a návrh “Pravidel”; dále spravuje majetek SusChem ČR, při tom dbá o maximální hospodárnost práce přičemž náklady hospodářsko-právních závazků, které uzavře, nesmí přesáhnout celkový rámec schváleného rozpočtu SusChem ČR nebo uvolněné náklady z rozpočtu SusChem ČR řídicím výborem SusChem ČR na plnění příslušného úkolu.

16. Předseda řídicího výboru SusChem ČR je zároveň předsedou České technologické platformy pro udržitelnou chemii.

 

§ 12 Kontrolní výbor

 

1.  Kontrolní výbor je kontrolním a revizním orgánem SusChem ČR.

2.  Členové kontrolního výboru jsou voleni valnou hromadou na období tří let. Opětovné zvolení je možné.

3.  Členové kontrolního výboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání. V případě nepřítomnosti předsedy svolává a řídí zasedání pověřený člen kontrolního výboru.

4.  Kontrolní výbor:

a.  se vyjadřuje k výsledkům hospodaření SusChem ČR a k návrhu rozpočtu;

b.  se vyjadřuje k dalším materiálům předkládaným valné hromadě;

c.  dohlíží na finanční hospodaření SusChem ČR;

d.  předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti.

5.  Kontrolní výbor je oprávněn svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud to zjištěné hospodářské skutečnosti odůvodňují nebo o její svolání požádat řídicí výbor.

6.  Návrhy na členy kontrolního výboru může podávat valné hromadě řídicí výbor i každý člen SusChem ČR.

7.  Člen kontrolního výboru odstoupí, pokud přestane zastupovat členskou organizaci SusChem ČR anebo na základě vlastní žádosti. Za odstoupivšího člena na návrh řídicího výboru může kontrolní výbor kooptovat nového člena. Funkční období kooptovaného člena končí s funkčním obdobím celé kontrolního výboru.

8.  Kontrolní výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna na jednání nadpoloviční většina jeho členů.

9.  Usnesení kontrolního výboru jsou přijímána prostou většinou hlasů, přítomných na jednání. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího jednání.

 

§ 13 Způsob majetkového vypořádání při zániku SusChem ČR

 

Při zániku SusChem ČR bude provedeno vypořádání na základě uhrazených podílů jednotlivými členy SusChem ČR na nákladech za služby poskytované SusChem ČR svým členům v kalendářním předešlém roce před zánikem SusChem ČR. Členové, kteří neuhradili své závazky za služby v předešlém kalendářním roce, nemají právo na vypořádání majetku SusChem ČR.

 

§ 14 Závěrečná ustanovení

 

1.  Změny stanov oznámí SusChem ČR písemně Magistrátu hlavního města Prahy do 15 dnů od jejich schválení a připojí ve dvojím vyhotovení text této změny anebo oznámí ve dvojím vyhotovení nové znění stanov po provedených změnách.

2.  Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou, konanou dne 15. 7. 2008 v Praze a je možné je měnit pouze na základě rozhodnutí valné hromady

3. Tyto Stanovy podléhají právu platnému v České republice. Veškeré spory vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s těmito Stanovami budou řešeny s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské a Agrární komoře v Praze, v souladu s řádem soudu.

 

 

V Praze dne 5. 9. 2008

 

………………………………………

Ing. Ladislav Novák, předseda Řídicího výboru

 

 

………………………………………

Ing. Milan Petrák, místopředseda Řídicího výboru

 

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95