Historie SUSCHEM CZ

Na základě iniciativy Evropské komise z r. 2004 vznikají na území Evropské unie tzv. Technologické platformy, jejichž cílem je naplnění cílů Lisabonské strategie při zachování podmínek udržitelného rozvoje a tedy - mimo jiné - i podpora výzkumných a inovačních aktivit v rámci Evropské unie.

Doposud vzniklo v Evropské unii více než 30 platforem, jednou z nich je Technologická platforma pro udržitelnou chemii – European Technology Platform for Sustainable Chemistry, jejímiž iniciátory jsou Cefic – Evropská federace chemického průmyslu a sdružení EuropaBio. Byly definovány tři hlavní směry rozvoje evropské chemie:

Industrial Biotechnology
Materials Technologies
Reaction & Process Design
 
Kromě výše zmíněných celoevropských technologických platforem existují také národní technologické platformy.

23. května 2005 byla ustavena Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (SUSCHEM CZ). Úkolem SUSCHEM CZ je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje chemie a chemického průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

Cílem platformy je zkoumat, identifikovat a eliminovat potenciální rizika vývoje chemie ve třech základních oblastech: průmyslové biotechnologie, technologie materiálů a nové typy reakcí a procesů a to s ohledem na technologickou vyspělost, šetrnost k životnímu prostředí, legislativu a surovinovou dostatečnost.

Klíčovou a inicializační roli při utváření platformy sehrál Svaz chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR). V počáteční fázi existence byla ČTP SusChem organizačně napojena na sekretariát Svazu chemického průmyslu České republiky, později získala SUSCHEM CZ právní subjektivitu.

Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii má otevřený charakter a sdružuje relevantní subjekty z českého chemického průmyslu se zaměřením na zvyšování konkurenceschopnosti českého chemického průmyslu, iniciování, provádění a komerční využití výzkumu a vývoje, vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem, propagaci inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje a zapojení do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy pro udržitelnou chemii, ETP SusChem.

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95