Vize, mise a cíle SUSCHEM CZ

Vize SUSCHEM CZ

Návrh vize české chemie

 

1.  Vize odráží předpokládaný vývoj národního hospodářství v horizontu 10 – 15ti let.

 

2.  Zachování konkurenceschopnosti chemického průmyslu, založené na moderních technologiích a  inovacích.

 

3.   Ve vybraných oborech se česká chemie zařadí mezi evropské leadery. Aktivně bude sledovat světové trendy.

 

4.  Lepší využívání chemie umožní zvýšit ekologickou efektivnost průmyslu.

 

5.  Chemický průmysl získá reputaci schopného, bezpečného a odpovědného partnera ve společnosti.

 

6.  Trvalé úsilí o to, aby Česká republika poskytovala podporu pro chemické inovace a aby posilovala svoji znalostní základnu již od ranných fází vzdělávání. Podpora možnosti studií technických a přírodovědeckých disciplin, podpora možnosti pokračovacích (postgraduálních) studií pro talenty v ČR i v zahraničí.

 

7.  Podpora vzniku ekonomicky silných firem a / nebo seskupení.

 

8.  Zapojení špičkových českých výzkumných pracovišť do řešení problémů českého průmyslu. Usilovat o takový poměr financování projektů, který bude atraktivní pro relevantní účastníky.

 

9.  Zapojení České technologické platformy pro udržitelnou chemii do Evropské technologické platformy pro udržitelnou chemii a do vývojových projektů v rámci Evropského společenství.

 

10. Podpora rozvoje aplikovaných výzkumných pracovišť jako významného mezičlánku mezi základním výzkumem a realizací, jako zdroje inovačních podnětů a významné mezioborové styčné plochy.

 

11. Zvyšování konkurenceschopnosti hlavních zpracovatelů ropy (jako zdroje hlavních petrochemických komodit) na základě důsledného využití dovážených surovin, minimalizace energetické náročnosti a rozvoje bezodpadových technologií s minimálním dopadem na životní prostředí.

 

12. Prohloubení využití primárních vstupů v oblasti petrochemie s cílem získávat látky s vyšší přidanou hodnotou a vytváření prostor pro jejich další využití především pro malé podniky. Důsledné snižování vlivu jednotlivých výrob na životní prostředí.

 

13. Zvládnutí molekulárních měřítek (např. nanotechnologií) povede ke zlepšení vlastností nových generací  produktů a k inovacím aplikací v řadě průmyslových odvětví.

 

14. V horizontu 10-15 let zůstane významnou složkou chemického průmyslu zpracování ropy a petrochemie. Jako další významný obor se bude rozvíjet nepotravinářské využití zemědělské produkce a biotechnologie. Teprve na dalším místě high-tech výrobky, jako nanomateriály, nanokompozity, pigmenty, suroviny pro elektroniku a podobně.

 

 

Návrh vize v oblasti materiálů

 

·    Intenzivní podpora výzkumu a inovací v oblasti nanotechnologií, nanokompozitů a dalších materiálů s vysokou přidanou hodnotou.

 

·   Použití nanomateriálů v nátěrových hmotách, keramice, stavebních materiálech, farmacii a elektronice umožní dosáhnout lepších či nových vlastností nových produktů.

 

·    Vývoj nových plastických hmot na bázi kopolymerů a kompozitů povede k materiálům s novými, zlepšenými vlastnostmi.

 

·    Moderní katalyzátory umožní výrazné zlepšení katalytických procesů, snížení spotřeby energií a odpadů.

 

·    Širší využívání obnovitelných zdrojů surovin přispěje k omezení spotřeby tradičních surovin a jejich negativních vlivů.

 

 

Návrh vize chemického inženýrství

 

·   Projekcí bezpečnějších zařízení a aplikací nejmodernějších informačních technologií a nástrojů zpracování dat důsledně monitorovat stávající provozy a předem indikovat možná rizika a nebezpečí.

 

·    Zvládnutí mezifázových procesů přispěje k excelenci v oblasti nanotechnologií, katalyzátorů a dalších technologiích.

 

·    Flexibilní výrobní závody a nové, efektivních postupy v oblasti chemických reakcí a chemicko-inženýrských procesů přinesou výrazné snížení energetické a materiálové náročnosti, přispějí k minimalizaci tvorby odpadů, budou umožňovat maximální recyklaci a umožní výrobu tradičních výrobků z obnovitelných zdrojů surovin.

 

·  Intenzivní podpora chemicko-inženýrských oborů zaměřených především na ekonomickou optimalizaci průmyslových procesů, zvýšení bezpečnosti průmyslových procesů a zkrácení inovačních cyklů.

 

·    Důsledné rozvíjení oborů druhotného využití odpadů, především recyklaci plastů a jejich neenergetické využití.

 

 

 

Návrh vize v oblasti průmyslové biotechnologie

 

·    Podpora a rozvíjení nových oborů zaměřených na průmyslové využití zemědělské produkce včetně dřevní hmoty, podpora a rozvíjení výzkumu a inovací v oblasti výživy a ochrany rostlin.

 

·     Podpora rozvoje průmyslové biotechnologie v oblasti vývoje a výroby nových léků

 

·     Podpora využívání alternativních paliv

 

·     Využití biotechnologií pro likvidaci odpadů a starých ekologických zátěží

  

Mise SUSCHEM CZ

Aktivně podporovat vědu, výzkum, vývoj a inovace a dbát na jejich koordinaci a zaměření v evropském kontextu.

Základními cíli SUSCHEM CZ jsou:

a) Zvyšování konkurenceschopnosti českého chemického průmyslu v České republice.
b) Na základě iniciování a provádění vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti chemie.
c) Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v chemickém průmyslu.
d) Zapojení České republiky do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy pro udržitelnou chemii následujícími způsoby:

   - zpracování vize rozvoje sektoru
   - vypracování programu strategického výzkumu
   - iniciování a provádění vědecko-technických výzkumů
   - tvorba strategie pro rozvoj moderních chemických technologií
   - spolupráce při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit

Přehled aktivit spojených s oblastmi výzkumu je obsahem dokumentů zpracovaných Evropskou technologickou platformou pro udržitelnou chemii (European Technology Platform for Sustainable Chemistry) „The vision for 2025 and beyond“ a „Strategic Research Agenda“. Dotýkají se oblastí průmyslové biotechnologie, technologie materiálů, nových typů reakcí a procesů a dále horizontálních záležitostí jako jsou společenské otázky v oblastech podpory veřejného dialogu o technologiích pro udržitelnou chemii, strategie vyhodnocení rizik a jejich řízení, spolupráce s ostatními technologickými platformami na společných problémech, podpory inovací, motivace a vzdělávání mladých nadaných osob, rozvoje dovedností potřebných pro chemický průmysl nebo změny „image“ chemického průmyslu

 

Přílohy:
Download this file (VIZE ceske chemie.doc)Vize České chemie[ ]463 kB

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95